Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,401-28,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032067
Mã NSX: AA0805JR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032068
Mã NSX: AA0805JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032742
Mã NSX: RT0805FRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032069
Mã NSX: AA0805JR-07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032070
Mã NSX: AA0805JR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032743
Mã NSX: RT0805FRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032071
Mã NSX: AA0805JR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032072
Mã NSX: AA0805JR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032744
Mã NSX: RT0805FRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032073
Mã NSX: AA0805JR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032074
Mã NSX: AA0805JR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032075
Mã NSX: AA0805JR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032745
Mã NSX: RT0805FRE07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032076
Mã NSX: AA0805JR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032077
Mã NSX: AA0805JR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032078
Mã NSX: AA0805JR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032746
Mã NSX: RT0805FRE07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032079
Mã NSX: AA0805JR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032080
Mã NSX: AA0805JR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032747
Mã NSX: RT0805FRE0764K9L

Số lượng / Giá