Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,481-28,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032125
Mã NSX: AA0805JR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032126
Mã NSX: AA0805JR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032764
Mã NSX: RT0805FRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032127
Mã NSX: AA0805JR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032128
Mã NSX: AA0805JR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032129
Mã NSX: AA0805JR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032765
Mã NSX: RT0805FRE076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032130
Mã NSX: AA0805JR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032131
Mã NSX: AA0805JR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032132
Mã NSX: AA0805JR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032766
Mã NSX: RT0805FRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032133
Mã NSX: AA0805JR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032134
Mã NSX: AA0805JR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032767
Mã NSX: RT0805FRE076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032135
Mã NSX: AA0805JR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032136
Mã NSX: AA0805JR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032137
Mã NSX: AA0805JR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032768
Mã NSX: RT0805FRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032138
Mã NSX: AA0805JR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 0805 Jumper 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032139
Mã NSX: AA0805JR-070RL

Số lượng / Giá