Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,561-28,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032177
Mã NSX: RT0805FRE07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032792
Mã NSX: RT0805FRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032178
Mã NSX: RT0805FRE0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032793
Mã NSX: RT0805FRE07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032179
Mã NSX: RT0805FRE07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032794
Mã NSX: RT0805FRE07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032180
Mã NSX: RT0805FRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032795
Mã NSX: RT0805FRE07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032181
Mã NSX: RT0805FRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032796
Mã NSX: RT0805FRE0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032182
Mã NSX: RT0805FRE0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032797
Mã NSX: RT0805FRE0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032183
Mã NSX: RT0805FRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032798
Mã NSX: RT0805FRE0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032184
Mã NSX: RT0805FRE0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032799
Mã NSX: RT0805FRE0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032185
Mã NSX: RT0805FRE0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032800
Mã NSX: RT0805FRE07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032186
Mã NSX: RT0805FRE0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032801
Mã NSX: RT0805FRE0784K5L

Số lượng / Giá