Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,901-2,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.53 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004712
Mã NSX: AA0402FR-079M53L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 9.76 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004713
Mã NSX: AA0402FR-079M76L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004714
Mã NSX: AF0402FR-07100KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004715
Mã NSX: AF0402FR-07100RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 107 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004716
Mã NSX: AF0402FR-07107KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 107 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004717
Mã NSX: AF0402FR-07107RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 10.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004718
Mã NSX: AF0402FR-0710K2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 10.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004719
Mã NSX: AF0402FR-0710K7L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004720
Mã NSX: AF0402FR-0710KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 10.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004721
Mã NSX: AF0402FR-0710R5L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004722
Mã NSX: AF0402FR-07110KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004723
Mã NSX: AF0402FR-07110RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 113 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004724
Mã NSX: AF0402FR-07113KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 113 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004725
Mã NSX: AF0402FR-07113RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 115 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004726
Mã NSX: AF0402FR-07115KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004727
Mã NSX: AF0402FR-0711K3L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 11.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004728
Mã NSX: AF0402FR-0711K8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004729
Mã NSX: AF0402FR-0711KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004730
Mã NSX: AF0402FR-07120KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004731
Mã NSX: AF0402FR-07120RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144