Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,921-2,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 121 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004732
Mã NSX: AF0402FR-07121KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 121 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004733
Mã NSX: AF0402FR-07121RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 124 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004734
Mã NSX: AF0402FR-07124RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 127 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004735
Mã NSX: AF0402FR-07127KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 12.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004736
Mã NSX: AF0402FR-0712K1L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 12.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004737
Mã NSX: AF0402FR-0712K4L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004738
Mã NSX: AF0402FR-0712K7L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004739
Mã NSX: AF0402FR-0712KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 12.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004740
Mã NSX: AF0402FR-0712R1L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 130 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004741
Mã NSX: AF0402FR-07130KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 133 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004742
Mã NSX: AF0402FR-07133KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 137 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004743
Mã NSX: AF0402FR-07137KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 13.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004744
Mã NSX: AF0402FR-0713K7L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004745
Mã NSX: AF0402FR-0713KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 140 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004746
Mã NSX: AF0402FR-07140KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 140 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004747
Mã NSX: AF0402FR-07140RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 147 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004748
Mã NSX: AF0402FR-07147RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 14.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004749
Mã NSX: AF0402FR-0714K7L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 14 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004750
Mã NSX: AF0402FR-0714KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 14 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004751
Mã NSX: AF0402FR-0714RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144