Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,941-2,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 150 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004752
Mã NSX: AF0402FR-07150KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004753
Mã NSX: AF0402FR-07150RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 154 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004754
Mã NSX: AF0402FR-07154KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 158 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004755
Mã NSX: AF0402FR-07158KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 158 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004756
Mã NSX: AF0402FR-07158RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 15.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004757
Mã NSX: AF0402FR-0715K4L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 15.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004758
Mã NSX: AF0402FR-0715K8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004759
Mã NSX: AF0402FR-0715KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 15 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004760
Mã NSX: AF0402FR-0715RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 160 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004761
Mã NSX: AF0402FR-07160KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 162 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004762
Mã NSX: AF0402FR-07162KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 169 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004763
Mã NSX: AF0402FR-07169KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 16.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004764
Mã NSX: AF0402FR-0716K2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004765
Mã NSX: AF0402FR-0716KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 17.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004766
Mã NSX: AF0402FR-0717K4L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 17.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004767
Mã NSX: AF0402FR-0717R8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 180 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004768
Mã NSX: AF0402FR-07180KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004769
Mã NSX: AF0402FR-07180RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004770
Mã NSX: AF0402FR-07182RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004771
Mã NSX: AF0402FR-0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144