Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,621-29,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034522
Mã NSX: AT0805DRE071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033507
Mã NSX: RT0805FRD0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034523
Mã NSX: AT0805DRE071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033508
Mã NSX: RT0805FRD072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034524
Mã NSX: AT0805DRE071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033509
Mã NSX: RT0805FRD072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034525
Mã NSX: AT0805DRE071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033510
Mã NSX: RT0805FRD072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034526
Mã NSX: AT0805DRE071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033511
Mã NSX: RT0805FRD072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034527
Mã NSX: AT0805DRE071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033512
Mã NSX: RT0805FRD072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034528
Mã NSX: AT0805DRE071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033513
Mã NSX: RT0805FRD072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034529
Mã NSX: AT0805DRE071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033514
Mã NSX: RT0805FRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034530
Mã NSX: AT0805DRE071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033515
Mã NSX: RT0805FRD072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034531
Mã NSX: AT0805DRE071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033516
Mã NSX: RT0805FRD072K49L

Số lượng / Giá