Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,641-29,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034532
Mã NSX: AT0805DRE071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033517
Mã NSX: RT0805FRD072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034533
Mã NSX: AT0805DRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033518
Mã NSX: RT0805FRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034534
Mã NSX: AT0805DRE071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033519
Mã NSX: RT0805FRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034535
Mã NSX: AT0805DRE071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033520
Mã NSX: RT0805FRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034536
Mã NSX: AT0805DRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033521
Mã NSX: RT0805FRD072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034537
Mã NSX: AT0805DRE07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033522
Mã NSX: RT0805FRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034538
Mã NSX: AT0805DRE07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033523
Mã NSX: RT0805FRD072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034539
Mã NSX: AT0805DRE07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033524
Mã NSX: RT0805FRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034540
Mã NSX: AT0805DRE07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033525
Mã NSX: RT0805FRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034541
Mã NSX: AT0805DRE0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033526
Mã NSX: RT0805FRD07300RL

Số lượng / Giá