Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,781-29,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034602
Mã NSX: AT0805DRE0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033587
Mã NSX: RT0805FRD0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034603
Mã NSX: AT0805DRE07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033588
Mã NSX: RT0805FRD07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034604
Mã NSX: AT0805DRE07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033589
Mã NSX: RT0805FRD07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034605
Mã NSX: AT0805DRE07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033590
Mã NSX: RT0805FRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034606
Mã NSX: AT0805DRE07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033591
Mã NSX: RT0805FRD0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034607
Mã NSX: AT0805DRE0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033592
Mã NSX: RT0805FRD07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034608
Mã NSX: AT0805DRE0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033593
Mã NSX: RT0805FRD07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034609
Mã NSX: AT0805DRE0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033594
Mã NSX: RT0805FRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034610
Mã NSX: AT0805DRE0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033595
Mã NSX: RT0805FRD0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034611
Mã NSX: AT0805DRE07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033596
Mã NSX: RT0805FRD07430RL

Số lượng / Giá