Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,801-29,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034612
Mã NSX: AT0805DRE07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033597
Mã NSX: RT0805FRD07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034613
Mã NSX: AT0805DRE0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033598
Mã NSX: RT0805FRD07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034614
Mã NSX: AT0805DRE0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033599
Mã NSX: RT0805FRD0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034615
Mã NSX: AT0805DRE072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033600
Mã NSX: RT0805FRD0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034616
Mã NSX: AT0805DRE072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033601
Mã NSX: RT0805FRD0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034617
Mã NSX: AT0805DRE072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033602
Mã NSX: RT0805FRD0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034618
Mã NSX: AT0805DRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033603
Mã NSX: RT0805FRD07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034619
Mã NSX: AT0805DRE072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033604
Mã NSX: RT0805FRD07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034620
Mã NSX: AT0805DRE072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033605
Mã NSX: RT0805FRD0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034621
Mã NSX: AT0805DRE072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033606
Mã NSX: RT0805FRD0744R2L

Số lượng / Giá