Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,821-29,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034622
Mã NSX: AT0805DRE072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033607
Mã NSX: RT0805FRD07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034623
Mã NSX: AT0805DRE072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033608
Mã NSX: RT0805FRD07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034624
Mã NSX: AT0805DRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033609
Mã NSX: RT0805FRD0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034625
Mã NSX: AT0805DRE072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033610
Mã NSX: RT0805FRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034626
Mã NSX: AT0805DRE072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033611
Mã NSX: RT0805FRD07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034627
Mã NSX: AT0805DRE072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033612
Mã NSX: RT0805FRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034628
Mã NSX: AT0805DRE072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033613
Mã NSX: RT0805FRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034629
Mã NSX: AT0805DRE072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033614
Mã NSX: RT0805FRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034630
Mã NSX: AT0805DRE072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033615
Mã NSX: RT0805FRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034631
Mã NSX: AT0805DRE072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033616
Mã NSX: RT0805FRD0747RL

Số lượng / Giá