Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,241-30,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034832
Mã NSX: AT0805DRE07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033817
Mã NSX: RT0805DRE07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034833
Mã NSX: AT0805DRE0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033818
Mã NSX: RT0805DRE07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034834
Mã NSX: AT0805DRE0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033819
Mã NSX: RT0805DRE07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034835
Mã NSX: AT0805DRE07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033820
Mã NSX: RT0805DRE07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034836
Mã NSX: AT0805DRE07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033821
Mã NSX: RT0805DRE0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034837
Mã NSX: AT0805DRE0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033822
Mã NSX: RT0805DRE0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034838
Mã NSX: AT0805DRE0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033823
Mã NSX: RT0805DRE0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034839
Mã NSX: AT0805DRE07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033824
Mã NSX: RT0805DRE07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034840
Mã NSX: AT0805DRE07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033825
Mã NSX: RT0805DRE07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034841
Mã NSX: AT0805DRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033826
Mã NSX: RT0805DRE07158KL

Số lượng / Giá