Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,021-3,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004832
Mã NSX: AF0402FR-072K21L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.26 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004833
Mã NSX: AF0402FR-072K26L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004834
Mã NSX: AF0402FR-072K2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.37 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004835
Mã NSX: AF0402FR-072K37L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004836
Mã NSX: AF0402FR-072K49L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.67 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004837
Mã NSX: AF0402FR-072K67L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004838
Mã NSX: AF0402FR-072K87L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004839
Mã NSX: AF0402FR-072K8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.94 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004840
Mã NSX: AF0402FR-072K94L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004841
Mã NSX: AF0402FR-072KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004842
Mã NSX: AF0402FR-07300RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 301 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004843
Mã NSX: AF0402FR-07301KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 301 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004844
Mã NSX: AF0402FR-07301RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004845
Mã NSX: AF0402FR-0730K1L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 30.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004846
Mã NSX: AF0402FR-0730K9L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004847
Mã NSX: AF0402FR-0730KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 316 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004848
Mã NSX: AF0402FR-07316KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 31.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004849
Mã NSX: AF0402FR-0731K6L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 330 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004850
Mã NSX: AF0402FR-07330KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004851
Mã NSX: AF0402FR-07330RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144