Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,021-31,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036212
Mã NSX: RT0805CRE0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035217
Mã NSX: RT0805DRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036213
Mã NSX: RT0805CRE07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035218
Mã NSX: RT0805DRD07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036214
Mã NSX: RT0805CRE07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035219
Mã NSX: RT0805DRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036215
Mã NSX: RT0805CRE0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035220
Mã NSX: RT0805DRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036216
Mã NSX: RT0805CRE0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035221
Mã NSX: RT0805DRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036217
Mã NSX: RT0805CRE07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035222
Mã NSX: RT0805DRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036218
Mã NSX: RT0805CRE07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035223
Mã NSX: RT0805DRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036219
Mã NSX: RT0805CRE0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035224
Mã NSX: RT0805DRD0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036220
Mã NSX: RT0805CRE0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035225
Mã NSX: RT0805DRD0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036221
Mã NSX: RT0805CRE07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035226
Mã NSX: RT0805DRD07240RL

Số lượng / Giá