Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,221-3,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005032
Mã NSX: RT0402DRD0712R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005033
Mã NSX: RT0402DRD0712RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005034
Mã NSX: RT0402DRD07130RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 133 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005035
Mã NSX: RT0402DRD07133RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 137 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005036
Mã NSX: RT0402DRD07137RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 13.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005037
Mã NSX: RT0402DRD0713R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 13 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005038
Mã NSX: RT0402DRD0713RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 140 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005039
Mã NSX: RT0402DRD07140RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 143 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005040
Mã NSX: RT0402DRD07143RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 14.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005041
Mã NSX: RT0402DRD0714K3L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 14.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005042
Mã NSX: RT0402DRD0714R3L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 14.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005043
Mã NSX: RT0402DRD0714R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 14 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005044
Mã NSX: RT0402DRD0714RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 154 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005045
Mã NSX: RT0402DRD07154RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 158 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005046
Mã NSX: RT0402DRD07158RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 15.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005047
Mã NSX: RT0402DRD0715K4L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 15.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005048
Mã NSX: RT0402DRD0715K8L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 15.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005049
Mã NSX: RT0402DRD0715R4L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 15.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005050
Mã NSX: RT0402DRD0715R8L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005051
Mã NSX: RT0402DRD07160RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194