Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,561-32,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036003
Mã NSX: RT0805CRE0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036966
Mã NSX: RT0805CRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036004
Mã NSX: RT0805CRE0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036967
Mã NSX: RT0805CRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036005
Mã NSX: RT0805CRE07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036968
Mã NSX: RT0805CRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036006
Mã NSX: RT0805CRE07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036969
Mã NSX: RT0805CRD071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036007
Mã NSX: RT0805CRE07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036970
Mã NSX: RT0805CRD071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036008
Mã NSX: RT0805CRE07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036971
Mã NSX: RT0805CRD071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036009
Mã NSX: RT0805CRE0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036972
Mã NSX: RT0805CRD071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036010
Mã NSX: RT0805CRE0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036973
Mã NSX: RT0805CRD071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036011
Mã NSX: RT0805CRE0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036974
Mã NSX: RT0805CRD07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036012
Mã NSX: RT0805CRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036975
Mã NSX: RT0805CRD07200RL

Số lượng / Giá