Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,281-3,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 221 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005092
Mã NSX: RT0402DRD07221RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005093
Mã NSX: RT0402DRD0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 22.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005094
Mã NSX: RT0402DRD0722K6L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 22.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005095
Mã NSX: RT0402DRD0722R1L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 22.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005096
Mã NSX: RT0402DRD0722R6L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005097
Mã NSX: RT0402DRD0722RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 232 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005098
Mã NSX: RT0402DRD07232RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 23.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005099
Mã NSX: RT0402DRD0723R2L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 23.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005100
Mã NSX: RT0402DRD0723R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 243 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005101
Mã NSX: RT0402DRD07243RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 249 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005102
Mã NSX: RT0402DRD07249RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 24.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005103
Mã NSX: RT0402DRD0724K3L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 24.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005104
Mã NSX: RT0402DRD0724R3L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005105
Mã NSX: RT0402DRD0724RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 255 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005106
Mã NSX: RT0402DRD07255RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 25.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005107
Mã NSX: RT0402DRD0725R5L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 261 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005108
Mã NSX: RT0402DRD07261RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 267 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005109
Mã NSX: RT0402DRD07267RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 26.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005110
Mã NSX: RT0402DRD0726R1L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 26.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005111
Mã NSX: RT0402DRD0726R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194