Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,021-33,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038212
Mã NSX: AT0805BRE07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037217
Mã NSX: AT0805DRD07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038213
Mã NSX: AT0805BRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037218
Mã NSX: AT0805DRD07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038214
Mã NSX: AT0805BRE075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037219
Mã NSX: AT0805DRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038215
Mã NSX: AT0805BRE07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037220
Mã NSX: AT0805DRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038216
Mã NSX: PT0805FR-070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037221
Mã NSX: AT0805DRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00038217
Mã NSX: PT0805FR-7W0R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037222
Mã NSX: AT0805DRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038218
Mã NSX: RT0805CRC07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037223
Mã NSX: AT0805DRD07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038219
Mã NSX: RT0805CRC07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037224
Mã NSX: AT0805DRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038220
Mã NSX: RT0805CRC0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037225
Mã NSX: AT0805DRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038221
Mã NSX: RT0805CRC0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037226
Mã NSX: AT0805DRD07226RL

Số lượng / Giá