Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,121-33,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038262
Mã NSX: RT0805CRD07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037267
Mã NSX: AT0805DRD0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038263
Mã NSX: RT0805CRD07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037268
Mã NSX: AT0805DRD0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038264
Mã NSX: RT0805CRD07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037269
Mã NSX: AT0805DRD0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038265
Mã NSX: RT0805CRD07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037270
Mã NSX: AT0805DRD0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038266
Mã NSX: RT0805CRD07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037271
Mã NSX: AT0805DRD07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038267
Mã NSX: RT0805CRD07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037272
Mã NSX: AT0805DRD07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038268
Mã NSX: RT0805CRD07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037273
Mã NSX: AT0805DRD0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038269
Mã NSX: RT0805CRD0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037274
Mã NSX: AT0805DRD0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038270
Mã NSX: RT0805CRD0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037275
Mã NSX: AT0805DRD072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038271
Mã NSX: RT0805CRD0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037276
Mã NSX: AT0805DRD072K15L

Số lượng / Giá