Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,321-3,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005132
Mã NSX: RT0402DRD07332RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005133
Mã NSX: RT0402DRD0733RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005134
Mã NSX: RT0402DRD07340RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 348 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005135
Mã NSX: RT0402DRD07348RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 34.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005136
Mã NSX: RT0402DRD0734R8L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 34 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005137
Mã NSX: RT0402DRD0734RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 357 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005138
Mã NSX: RT0402DRD07357RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 35.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005139
Mã NSX: RT0402DRD0735K7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 35.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005140
Mã NSX: RT0402DRD0735R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005141
Mã NSX: RT0402DRD07365RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005142
Mã NSX: RT0402DRD0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 36.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005143
Mã NSX: RT0402DRD0736R5L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005144
Mã NSX: RT0402DRD0736RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 374 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005145
Mã NSX: RT0402DRD07374RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 37.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005146
Mã NSX: RT0402DRD0737R4L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 383 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005147
Mã NSX: RT0402DRD07383RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 38.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005148
Mã NSX: RT0402DRD0738R3L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005149
Mã NSX: RT0402DRD07390RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005150
Mã NSX: RT0402DRD07392RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 39.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005151
Mã NSX: RT0402DRD0739R2L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194