Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 321-340 trong số 1,504 mục.
Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000633
Mã NSX: RC0402JR-07160RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 43 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000635
Mã NSX: RC0402JR-0743KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 5.6 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000637
Mã NSX: RC0402JR-075M6L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000639
Mã NSX: RC0402JR-074K3L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 43 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000641
Mã NSX: RC0402JR-0743RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 1.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000643
Mã NSX: RC0402JR-071M2L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000645
Mã NSX: RC0402JR-07430RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 62 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000647
Mã NSX: RC0402JR-0762RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000649
Mã NSX: RC0402JR-071K1L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 240 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000651
Mã NSX: RC0402JR-07240KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 62 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000653
Mã NSX: RC0402JR-0762KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000655
Mã NSX: RC0402JR-0716KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000657
Mã NSX: RC0402JR-0736RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 620 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000659
Mã NSX: RC0402JR-07620RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000661
Mã NSX: RC0402JR-0713KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 160 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000663
Mã NSX: RC0402JR-07160KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000665
Mã NSX: RC0402JR-071K3L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 6.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000667
Mã NSX: RC0402JR-076M2L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 2.4 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000669
Mã NSX: RC0402JR-072M4L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000671
Mã NSX: RC0402JR-07360RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33