Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,001-34,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038699
Mã NSX: PE0805FRF070R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037710
Mã NSX: RT0805CRC07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038700
Mã NSX: PE0805FRF070R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037711
Mã NSX: RT0805CRC07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038701
Mã NSX: PE0805FRF070R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037712
Mã NSX: RT0805CRC07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038702
Mã NSX: PE0805FRF070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037713
Mã NSX: RT0805CRC0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038703
Mã NSX: PE0805FRF070R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037714
Mã NSX: RT0805CRC0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038704
Mã NSX: PE0805FRF070R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037715
Mã NSX: RT0805CRC0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038705
Mã NSX: PE0805FRF070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037716
Mã NSX: RT0805CRC0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038706
Mã NSX: PE0805FRF070R08L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037717
Mã NSX: RT0805CRC07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038707
Mã NSX: PE0805FRF070R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037718
Mã NSX: RT0805CRC07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038708
Mã NSX: PE0805FRF070R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037719
Mã NSX: RT0805CRC07221RL

Số lượng / Giá