Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,041-34,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038719
Mã NSX: PE0805JRF070R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037730
Mã NSX: RT0805CRC07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038720
Mã NSX: PE0805JRF070R006L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037731
Mã NSX: RT0805CRC07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038721
Mã NSX: PE0805JRF070R007L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037732
Mã NSX: RT0805CRC0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038722
Mã NSX: PE0805JRF070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037733
Mã NSX: RT0805CRC0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038723
Mã NSX: PE0805JRF070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037734
Mã NSX: RT0805CRC0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038724
Mã NSX: PE0805JRF070R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037735
Mã NSX: RT0805CRC0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038725
Mã NSX: PE0805JRF070R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037736
Mã NSX: RT0805CRC07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038726
Mã NSX: PE0805JRF070R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037737
Mã NSX: RT0805CRC07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038727
Mã NSX: PE0805JRF070R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037738
Mã NSX: RT0805CRC07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038728
Mã NSX: PE0805JRF070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037739
Mã NSX: RT0805CRC07243RL

Số lượng / Giá