Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,401-3,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 732 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005212
Mã NSX: RT0402DRD07732RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005213
Mã NSX: RT0402DRD0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005214
Mã NSX: RT0402DRD07750RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 787 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005215
Mã NSX: RT0402DRD07787RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 78.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005216
Mã NSX: RT0402DRD0778R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 7.15 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005217
Mã NSX: RT0402DRD077K15L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 80.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005218
Mã NSX: RT0402DRD0780K6L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 820 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005219
Mã NSX: RT0402DRD07820RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 82.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005220
Mã NSX: RT0402DRD0782R5L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 84.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005221
Mã NSX: RT0402DRD0784R5L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005222
Mã NSX: RT0402DRD07866RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 86.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005223
Mã NSX: RT0402DRD0786K6L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 86.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005224
Mã NSX: RT0402DRD0786R6L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 887 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005225
Mã NSX: RT0402DRD07887RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 88.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005226
Mã NSX: RT0402DRD0788R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 8.45 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005227
Mã NSX: RT0402DRD078K45L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 909 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005228
Mã NSX: RT0402DRD07909RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 90.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005229
Mã NSX: RT0402DRD0790R9L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 953 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005230
Mã NSX: RT0402DRD07953RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 95.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005231
Mã NSX: RT0402DRD0795K3L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194