Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,181-34,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038789
Mã NSX: AT0805CRD07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037800
Mã NSX: RT0805CRC07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038790
Mã NSX: AT0805CRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037801
Mã NSX: RT0805CRC07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038791
Mã NSX: AT0805CRD0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037802
Mã NSX: RT0805CRC07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038792
Mã NSX: AT0805CRD07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037803
Mã NSX: RT0805CRC0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038793
Mã NSX: AT0805CRD074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037804
Mã NSX: RT0805CRC0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038794
Mã NSX: AT0805CRD074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037805
Mã NSX: RT0805CRC0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038795
Mã NSX: AT0805CRD074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037806
Mã NSX: RT0805CRC0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038796
Mã NSX: AT0805CRD07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037807
Mã NSX: RT0805CRC0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038797
Mã NSX: AT0805CRD07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037808
Mã NSX: RT0805CRC0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038798
Mã NSX: AT0805CRD0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037809
Mã NSX: RT0805CRC07316KL

Số lượng / Giá