Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,241-34,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038819
Mã NSX: AT0805CRD0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037830
Mã NSX: RT0805CRC07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038820
Mã NSX: AT0805CRD078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037831
Mã NSX: RT0805CRC0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038821
Mã NSX: AT0805CRD07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037832
Mã NSX: RT0805CRC0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038822
Mã NSX: AT0805CRD07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037833
Mã NSX: RT0805CRC07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038823
Mã NSX: AT0805CRD0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037834
Mã NSX: RT0805CRC07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038824
Mã NSX: AT0805CRD0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037835
Mã NSX: RT0805CRC07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038825
Mã NSX: AT0805CRD079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037836
Mã NSX: RT0805CRC07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038826
Mã NSX: AT0805DRE0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037837
Mã NSX: RT0805CRC0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038827
Mã NSX: AT0805DRE0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037838
Mã NSX: RT0805CRC0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038828
Mã NSX: AT0805DRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037839
Mã NSX: RT0805CRC0736R5L

Số lượng / Giá