Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,301-34,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038849
Mã NSX: AT0805CRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037860
Mã NSX: RT0805CRC073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038850
Mã NSX: AT0805CRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037861
Mã NSX: RT0805CRC073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038851
Mã NSX: AT0805CRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037862
Mã NSX: RT0805CRC073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038852
Mã NSX: AT0805CRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037863
Mã NSX: RT0805CRC073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038853
Mã NSX: AT0805CRD07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037864
Mã NSX: RT0805CRC073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038854
Mã NSX: AT0805CRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037865
Mã NSX: RT0805CRC073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038855
Mã NSX: AT0805CRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037866
Mã NSX: RT0805CRC073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038856
Mã NSX: AT0805CRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037867
Mã NSX: RT0805CRC073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038857
Mã NSX: AT0805CRD0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037868
Mã NSX: RT0805CRC073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038858
Mã NSX: AT0805CRD0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037869
Mã NSX: RT0805CRC073K83L

Số lượng / Giá