Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,381-34,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038889
Mã NSX: AT0805CRD0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037900
Mã NSX: RT0805CRC07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038890
Mã NSX: AT0805CRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037901
Mã NSX: RT0805CRC0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038891
Mã NSX: AT0805CRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037902
Mã NSX: RT0805CRC0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038892
Mã NSX: AT0805CRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037903
Mã NSX: RT0805CRC07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038893
Mã NSX: AT0805CRD07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037904
Mã NSX: RT0805CRC07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038894
Mã NSX: AT0805CRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037905
Mã NSX: RT0805CRC07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038895
Mã NSX: AT0805CRD07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037906
Mã NSX: RT0805CRC07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038896
Mã NSX: AT0805CRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037907
Mã NSX: RT0805CRC0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038897
Mã NSX: AT0805CRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037908
Mã NSX: RT0805CRC0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038898
Mã NSX: AT0805CRD0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037909
Mã NSX: RT0805CRC07481RL

Số lượng / Giá