Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,761-34,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039079
Mã NSX: AT0805CRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038090
Mã NSX: RT0805BRE0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039080
Mã NSX: AT0805CRD07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038091
Mã NSX: RT0805BRE0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039081
Mã NSX: AT0805CRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038092
Mã NSX: RT0805BRE07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039082
Mã NSX: AT0805CRD0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038093
Mã NSX: RT0805BRE0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039083
Mã NSX: AT0805CRD0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038094
Mã NSX: RT0805BRE0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039084
Mã NSX: AT0805CRD0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038095
Mã NSX: RT0805BRE0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039085
Mã NSX: AT0805CRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038096
Mã NSX: RT0805BRE07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039086
Mã NSX: AT0805CRD07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038097
Mã NSX: RT0805BRE0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039087
Mã NSX: AT0805CRD07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038098
Mã NSX: RT0805BRE0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039088
Mã NSX: AT0805CRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038099
Mã NSX: RT0805BRE0714RL

Số lượng / Giá