Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,841-34,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039119
Mã NSX: AT0805CRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038130
Mã NSX: RT0805BRE0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039120
Mã NSX: AT0805CRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038131
Mã NSX: RT0805BRE07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039121
Mã NSX: AT0805CRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038132
Mã NSX: RT0805BRE07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039122
Mã NSX: AT0805CRD07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038133
Mã NSX: RT0805BRE0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039123
Mã NSX: AT0805CRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038134
Mã NSX: RT0805BRE0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039124
Mã NSX: AT0805CRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038135
Mã NSX: RT0805BRE07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039125
Mã NSX: AT0805CRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038136
Mã NSX: RT0805BRE0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039126
Mã NSX: AT0805CRD073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038137
Mã NSX: RT0805BRE0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039127
Mã NSX: AT0805CRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038138
Mã NSX: RT0805BRE0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039128
Mã NSX: AT0805CRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038139
Mã NSX: RT0805BRE0729R4L

Số lượng / Giá