Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,261-35,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040332
Mã NSX: PE0805DRF070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039337
Mã NSX: RT0805CRB0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040333
Mã NSX: PE0805DRF070R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039338
Mã NSX: RT0805CRB0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040334
Mã NSX: PE0805DRF070R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039339
Mã NSX: RT0805CRB0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040335
Mã NSX: PE0805DRF070R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039340
Mã NSX: RT0805CRB0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040336
Mã NSX: PE0805DRF070R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039341
Mã NSX: RT0805CRB0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040337
Mã NSX: PE0805DRF070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039342
Mã NSX: RT0805CRB0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040338
Mã NSX: PE0805DRF070R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039343
Mã NSX: RT0805CRB07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040339
Mã NSX: PE0805DRF070R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039344
Mã NSX: RT0805CRB07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040340
Mã NSX: PE0805DRF070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039345
Mã NSX: RT0805CRB07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00040341
Mã NSX: PE0805FRF7W0R006L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039346
Mã NSX: RT0805CRB07113RL

Số lượng / Giá