Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,521-3,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005332
Mã NSX: RT0402FRE0718RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 191 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005333
Mã NSX: RT0402FRE07191RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 196 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005334
Mã NSX: RT0402FRE07196RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 19.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005335
Mã NSX: RT0402FRE0719K1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 19.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005336
Mã NSX: RT0402FRE0719K6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 19.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005337
Mã NSX: RT0402FRE0719R1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 19.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005338
Mã NSX: RT0402FRE0719R6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005339
Mã NSX: RT0402FRE071K02L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005340
Mã NSX: RT0402FRE071K05L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.07 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005341
Mã NSX: RT0402FRE071K07L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.13 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005342
Mã NSX: RT0402FRE071K13L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005343
Mã NSX: RT0402FRE071K15L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.18 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005344
Mã NSX: RT0402FRE071K18L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005345
Mã NSX: RT0402FRE071K1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005346
Mã NSX: RT0402FRE071K21L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005347
Mã NSX: RT0402FRE071K24L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.27 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005348
Mã NSX: RT0402FRE071K27L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005349
Mã NSX: RT0402FRE071K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005350
Mã NSX: RT0402FRE071K33L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.37 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005351
Mã NSX: RT0402FRE071K37L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204