Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,481-35,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040442
Mã NSX: AT0805BRD07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039447
Mã NSX: RT0805CRB07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040443
Mã NSX: AT0805BRD0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039448
Mã NSX: RT0805CRB07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039449
Mã NSX: RT0805CRB07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040444
Mã NSX: AT0805BRD0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039450
Mã NSX: RT0805CRB07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040445
Mã NSX: AT0805BRD0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039451
Mã NSX: RT0805CRB0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040446
Mã NSX: AT0805BRD0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039452
Mã NSX: RT0805CRB0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040447
Mã NSX: AT0805BRD0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039453
Mã NSX: RT0805CRB0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040448
Mã NSX: AT0805BRD0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039454
Mã NSX: RT0805CRB0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040449
Mã NSX: AT0805BRD07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039455
Mã NSX: RT0805CRB071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040450
Mã NSX: AT0805BRD07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039456
Mã NSX: RT0805CRB071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040451
Mã NSX: AT0805BRD07162RL

Số lượng / Giá