Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,561-3,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005372
Mã NSX: RT0402FRE0720K5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 20.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005373
Mã NSX: RT0402FRE0720R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005374
Mã NSX: RT0402FRE0720RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 210 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005375
Mã NSX: RT0402FRE07210RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 215 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005376
Mã NSX: RT0402FRE07215RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 21.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005377
Mã NSX: RT0402FRE0721K5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005378
Mã NSX: RT0402FRE0721KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 21.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005379
Mã NSX: RT0402FRE0721R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 21 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005380
Mã NSX: RT0402FRE0721RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005381
Mã NSX: RT0402FRE07220RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 221 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005382
Mã NSX: RT0402FRE07221RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 226 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005383
Mã NSX: RT0402FRE07226RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005384
Mã NSX: RT0402FRE0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 22.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005385
Mã NSX: RT0402FRE0722K6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 22.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005386
Mã NSX: RT0402FRE0722R1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 22.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005387
Mã NSX: RT0402FRE0722R6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005388
Mã NSX: RT0402FRE0722RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 232 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005389
Mã NSX: RT0402FRE07232RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 237 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005390
Mã NSX: RT0402FRE07237RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005391
Mã NSX: RT0402FRE0723K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204