Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,981-36,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039697
Mã NSX: RT0805CRB07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040692
Mã NSX: AT0805BRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039698
Mã NSX: RT0805CRB0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040693
Mã NSX: AT0805BRD07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039699
Mã NSX: RT0805CRB0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040694
Mã NSX: AT0805BRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039700
Mã NSX: RT0805CRB07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040695
Mã NSX: AT0805BRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039701
Mã NSX: RT0805CRB07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040696
Mã NSX: AT0805BRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039702
Mã NSX: RT0805CRB07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040697
Mã NSX: AT0805BRD07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039703
Mã NSX: RT0805CRB07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040698
Mã NSX: AT0805BRD07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039704
Mã NSX: RT0805CRB0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040699
Mã NSX: AT0805BRD0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039705
Mã NSX: RT0805CRB0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040700
Mã NSX: AT0805BRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039706
Mã NSX: RT0805CRB0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040701
Mã NSX: AT0805BRD07499KL

Số lượng / Giá