Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,661-3,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 35.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005472
Mã NSX: RT0402FRE0735R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005473
Mã NSX: RT0402FRE07360RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005474
Mã NSX: RT0402FRE07365RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005475
Mã NSX: RT0402FRE0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005476
Mã NSX: RT0402FRE0736KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 36.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005477
Mã NSX: RT0402FRE0736R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005478
Mã NSX: RT0402FRE0736RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 374 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005479
Mã NSX: RT0402FRE07374RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 37.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005480
Mã NSX: RT0402FRE0737K4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 37.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005481
Mã NSX: RT0402FRE0737R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 383 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005482
Mã NSX: RT0402FRE07383RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005483
Mã NSX: RT0402FRE0738K3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 38.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005484
Mã NSX: RT0402FRE0738R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005485
Mã NSX: RT0402FRE07390RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005486
Mã NSX: RT0402FRE07392RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005487
Mã NSX: RT0402FRE0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005488
Mã NSX: RT0402FRE0739KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 39.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005489
Mã NSX: RT0402FRE0739R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005490
Mã NSX: RT0402FRE0739RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.01 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005491
Mã NSX: RT0402FRE073K01L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204