Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,961-36,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040187
Mã NSX: RT0805BRC07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041182
Mã NSX: RT0805WRE0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040188
Mã NSX: RT0805BRC07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041183
Mã NSX: RT0805WRE07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040189
Mã NSX: RT0805BRC07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041184
Mã NSX: RT0805WRE0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040190
Mã NSX: RT0805BRC0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041185
Mã NSX: RT0805WRE0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040191
Mã NSX: RT0805BRC0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041186
Mã NSX: RT0805WRE07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040192
Mã NSX: RT0805BRC074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041187
Mã NSX: RT0805WRE0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040193
Mã NSX: RT0805BRC074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041188
Mã NSX: RT0805WRE0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040194
Mã NSX: RT0805BRC074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041189
Mã NSX: RT0805WRE07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040195
Mã NSX: RT0805BRC074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041190
Mã NSX: RT0805WRE07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040196
Mã NSX: RT0805BRC074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041191
Mã NSX: RT0805WRE0743K2L

Số lượng / Giá