Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,741-3,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 511 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005552
Mã NSX: RT0402FRE07511RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 51.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005553
Mã NSX: RT0402FRE0751K1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005554
Mã NSX: RT0402FRE0751KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 51.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005555
Mã NSX: RT0402FRE0751R1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005556
Mã NSX: RT0402FRE0751RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 523 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005557
Mã NSX: RT0402FRE07523RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005558
Mã NSX: RT0402FRE0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 52.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005559
Mã NSX: RT0402FRE0752R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 536 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005560
Mã NSX: RT0402FRE07536RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005561
Mã NSX: RT0402FRE0753K6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 53.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005562
Mã NSX: RT0402FRE0753R6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 549 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005563
Mã NSX: RT0402FRE07549RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005564
Mã NSX: RT0402FRE0754K9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 54.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005565
Mã NSX: RT0402FRE0754R9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005566
Mã NSX: RT0402FRE07560RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 562 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005567
Mã NSX: RT0402FRE07562RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005568
Mã NSX: RT0402FRE0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005569
Mã NSX: RT0402FRE0756KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 56.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005570
Mã NSX: RT0402FRE0756R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 56 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005571
Mã NSX: RT0402FRE0756RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204