Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 361-380 trong số 1,504 mục.
Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000713
Mã NSX: RC0402FR-07332RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 150 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000715
Mã NSX: RC0402FR-07150KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 180 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000717
Mã NSX: RC0402FR-07180KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 47 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000719
Mã NSX: RC0402FR-0747RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000721
Mã NSX: RC0402FR-0756KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000723
Mã NSX: RC0402FR-0733KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 12.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000725
Mã NSX: RC0402FR-0712K1L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000727
Mã NSX: RC0402FR-073K9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 7.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000729
Mã NSX: RC0402FR-077K5L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 2.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000731
Mã NSX: RC0402FR-072K49L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 28 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000733
Mã NSX: RC0402FR-0728KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000735
Mã NSX: RC0402FR-0711KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000737
Mã NSX: RC0402FR-073KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000739
Mã NSX: RC0402FR-078K2L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 221 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000741
Mã NSX: RC0402FR-07221RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000743
Mã NSX: RC0402FR-0730KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000745
Mã NSX: RC0402FR-0730K1L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000747
Mã NSX: RC0402FR-0724R9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000749
Mã NSX: RC0402FR-0751RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000751
Mã NSX: RC0402FR-07120RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39