Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,641-38,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043023
Mã NSX: RT0805WRC07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042026
Mã NSX: RT0805BRB07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043024
Mã NSX: RT0805WRC0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042027
Mã NSX: RT0805BRB0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043025
Mã NSX: RT0805WRC0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042028
Mã NSX: RT0805BRB0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043026
Mã NSX: RT0805WRC07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042029
Mã NSX: RT0805BRB0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043027
Mã NSX: RT0805WRC0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042030
Mã NSX: RT0805BRB07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043028
Mã NSX: RT0805WRC0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042031
Mã NSX: RT0805BRB07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043029
Mã NSX: RT0805WRC075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042032
Mã NSX: RT0805BRB0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043030
Mã NSX: RT0805WRC075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042033
Mã NSX: RT0805BRB07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043031
Mã NSX: RT0805WRC075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042034
Mã NSX: RT0805BRB07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043032
Mã NSX: RT0805WRC075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042035
Mã NSX: RT0805BRB0744K2L

Số lượng / Giá