Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,881-3,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005692
Mã NSX: AF0402FR-073R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005693
Mã NSX: AF0402FR-073R9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 4.99 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005694
Mã NSX: AF0402FR-074R99L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 5.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005695
Mã NSX: AF0402FR-075R1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005696
Mã NSX: AF0402FR-076R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 105 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005697
Mã NSX: RT0402DRE07105RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 107 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005698
Mã NSX: RT0402DRE07107RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 10.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005699
Mã NSX: RT0402DRE0710R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 10.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005700
Mã NSX: RT0402DRE0710R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 10.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005701
Mã NSX: RT0402DRE0710R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 113 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005702
Mã NSX: RT0402DRE07113RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 118 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005703
Mã NSX: RT0402DRE07118RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005704
Mã NSX: RT0402DRE0711R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005705
Mã NSX: RT0402DRE0711R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005706
Mã NSX: RT0402DRE0711R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 121 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005707
Mã NSX: RT0402DRE07121RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 124 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005708
Mã NSX: RT0402DRE07124RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 127 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005709
Mã NSX: RT0402DRE07127RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 12.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005710
Mã NSX: RT0402DRE0712R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 13.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005711
Mã NSX: RT0402DRE0713R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204