Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,941-3,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 237 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005752
Mã NSX: RT0402DRE07237RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 23.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005753
Mã NSX: RT0402DRE0723R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 23.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005754
Mã NSX: RT0402DRE0723R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 243 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005755
Mã NSX: RT0402DRE07243RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005756
Mã NSX: RT0402DRE0724RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 255 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005757
Mã NSX: RT0402DRE07255RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 25.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005758
Mã NSX: RT0402DRE0725R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 267 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005759
Mã NSX: RT0402DRE07267RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005760
Mã NSX: RT0402DRE0726K1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 26.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005761
Mã NSX: RT0402DRE0726R1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 26.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005762
Mã NSX: RT0402DRE0726R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 274 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005763
Mã NSX: RT0402DRE07274RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 287 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005764
Mã NSX: RT0402DRE07287RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 28.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005765
Mã NSX: RT0402DRE0728R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 28 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005766
Mã NSX: RT0402DRE0728RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 294 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005767
Mã NSX: RT0402DRE07294RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 29.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005768
Mã NSX: RT0402DRE0729R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.05 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005769
Mã NSX: RT0402DRE072K05L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.37 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005770
Mã NSX: RT0402DRE072K37L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005771
Mã NSX: RT0402DRE072K8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204