Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,161-41,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045363
Mã NSX: SR0805KR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045364
Mã NSX: SR0805KR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045365
Mã NSX: SR0805KR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045366
Mã NSX: SR0805KR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045367
Mã NSX: SR0805KR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045368
Mã NSX: SR0805KR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045369
Mã NSX: SR0805KR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045370
Mã NSX: SR0805KR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045371
Mã NSX: SR0805KR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045372
Mã NSX: SR0805KR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045373
Mã NSX: SR0805KR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045374
Mã NSX: SR0805KR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045375
Mã NSX: SR0805KR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045376
Mã NSX: SR0805KR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045377
Mã NSX: SR0805KR-072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045378
Mã NSX: SR0805KR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045379
Mã NSX: SR0805KR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045380
Mã NSX: SR0805KR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045381
Mã NSX: SR0805KR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045382
Mã NSX: SR0805KR-0730RL

Số lượng / Giá