Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,101-4,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 107 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005912
Mã NSX: RT0402FRD07107RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 10.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005913
Mã NSX: RT0402FRD0710K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 10.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005914
Mã NSX: RT0402FRD0710K5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 10.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005915
Mã NSX: RT0402FRD0710K7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 10.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005916
Mã NSX: RT0402FRD0710R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 10.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005917
Mã NSX: RT0402FRD0710R5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 10.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005918
Mã NSX: RT0402FRD0710R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005919
Mã NSX: RT0402FRD07110RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 113 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005920
Mã NSX: RT0402FRD07113RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 115 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005921
Mã NSX: RT0402FRD07115RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 118 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005922
Mã NSX: RT0402FRD07118RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005923
Mã NSX: RT0402FRD0711K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005924
Mã NSX: RT0402FRD0711K5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 11.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005925
Mã NSX: RT0402FRD0711K8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 11.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005926
Mã NSX: RT0402FRD0711R3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 11.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005927
Mã NSX: RT0402FRD0711R5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 11.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005928
Mã NSX: RT0402FRD0711R8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005929
Mã NSX: RT0402FRD0711RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005930
Mã NSX: RT0402FRD07120RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 121 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005931
Mã NSX: RT0402FRD07121RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374