Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,181-41,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045383
Mã NSX: SR0805KR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045384
Mã NSX: SR0805KR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045385
Mã NSX: SR0805KR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045386
Mã NSX: SR0805KR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045387
Mã NSX: SR0805KR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045388
Mã NSX: SR0805KR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045389
Mã NSX: SR0805KR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045390
Mã NSX: SR0805KR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045391
Mã NSX: SR0805KR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045392
Mã NSX: SR0805KR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045393
Mã NSX: SR0805KR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045394
Mã NSX: SR0805KR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045395
Mã NSX: SR0805KR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045396
Mã NSX: SR0805KR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045397
Mã NSX: SR0805KR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045398
Mã NSX: SR0805KR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045399
Mã NSX: SR0805KR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045400
Mã NSX: SR0805KR-07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045401
Mã NSX: SR0805KR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045402
Mã NSX: SR0805KR-0743RL

Số lượng / Giá