Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,201-41,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045403
Mã NSX: SR0805KR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045404
Mã NSX: SR0805KR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045405
Mã NSX: SR0805KR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045406
Mã NSX: SR0805KR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045407
Mã NSX: SR0805KR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045408
Mã NSX: SR0805KR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045409
Mã NSX: SR0805KR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045410
Mã NSX: SR0805KR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045411
Mã NSX: SR0805KR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045412
Mã NSX: SR0805KR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045413
Mã NSX: SR0805KR-07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045414
Mã NSX: SR0805KR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045415
Mã NSX: SR0805KR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045416
Mã NSX: SR0805KR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045417
Mã NSX: SR0805KR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045418
Mã NSX: SR0805KR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045419
Mã NSX: SR0805KR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045420
Mã NSX: SR0805KR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045421
Mã NSX: SR0805KR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045422
Mã NSX: SR0805KR-0762RL

Số lượng / Giá