Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,301-41,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045503
Mã NSX: SR0805KR-7W2RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045504
Mã NSX: SR0805KR-7W300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045505
Mã NSX: SR0805KR-7W30KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045506
Mã NSX: SR0805KR-7W30RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045507
Mã NSX: SR0805KR-7W330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045508
Mã NSX: SR0805KR-7W33KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045509
Mã NSX: SR0805KR-7W33RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045510
Mã NSX: SR0805KR-7W360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045511
Mã NSX: SR0805KR-7W36KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045512
Mã NSX: SR0805KR-7W36RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045513
Mã NSX: SR0805KR-7W390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045514
Mã NSX: SR0805KR-7W39KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045515
Mã NSX: SR0805KR-7W39RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045516
Mã NSX: SR0805KR-7W3K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045517
Mã NSX: SR0805KR-7W3K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045518
Mã NSX: SR0805KR-7W3K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045519
Mã NSX: SR0805KR-7W3KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045520
Mã NSX: SR0805KR-7W3R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045521
Mã NSX: SR0805KR-7W3R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045522
Mã NSX: SR0805KR-7W3R9L

Số lượng / Giá