Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,161-4,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 174 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005972
Mã NSX: RT0402FRD07174RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 178 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005973
Mã NSX: RT0402FRD07178RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 17.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005974
Mã NSX: RT0402FRD0717K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 17.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005975
Mã NSX: RT0402FRD0717K8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 17.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005976
Mã NSX: RT0402FRD0717R4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 17.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005977
Mã NSX: RT0402FRD0717R8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005978
Mã NSX: RT0402FRD07180RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005979
Mã NSX: RT0402FRD07182RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 187 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005980
Mã NSX: RT0402FRD07187RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005981
Mã NSX: RT0402FRD0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 18.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005982
Mã NSX: RT0402FRD0718R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 18.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005983
Mã NSX: RT0402FRD0718R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005984
Mã NSX: RT0402FRD0718RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 191 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005985
Mã NSX: RT0402FRD07191RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 196 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005986
Mã NSX: RT0402FRD07196RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 19.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005987
Mã NSX: RT0402FRD0719K1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 19.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005988
Mã NSX: RT0402FRD0719R1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 19.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005989
Mã NSX: RT0402FRD0719R6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 1.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005990
Mã NSX: RT0402FRD071K02L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005991
Mã NSX: RT0402FRD071K05L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374