Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,241-4,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006052
Mã NSX: RT0402FRD07270RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 274 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006053
Mã NSX: RT0402FRD07274RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 27.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006054
Mã NSX: RT0402FRD0727K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 27.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006055
Mã NSX: RT0402FRD0727R4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006056
Mã NSX: RT0402FRD0727RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 280 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006057
Mã NSX: RT0402FRD07280RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 287 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006058
Mã NSX: RT0402FRD07287RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 28.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006059
Mã NSX: RT0402FRD0728K7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 28 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006060
Mã NSX: RT0402FRD0728KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 28.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006061
Mã NSX: RT0402FRD0728R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 28 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006062
Mã NSX: RT0402FRD0728RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 294 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006063
Mã NSX: RT0402FRD07294RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 29.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006064
Mã NSX: RT0402FRD0729R4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006065
Mã NSX: RT0402FRD072K05L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006066
Mã NSX: RT0402FRD072K15L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006067
Mã NSX: RT0402FRD072K1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006068
Mã NSX: RT0402FRD072K21L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.26 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006069
Mã NSX: RT0402FRD072K26L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006070
Mã NSX: RT0402FRD072K32L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.37 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006071
Mã NSX: RT0402FRD072K37L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374