Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,261-4,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006072
Mã NSX: RT0402FRD072K43L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006073
Mã NSX: RT0402FRD072K49L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006074
Mã NSX: RT0402FRD072K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.55 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006075
Mã NSX: RT0402FRD072K55L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.61 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006076
Mã NSX: RT0402FRD072K61L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.71 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006077
Mã NSX: RT0402FRD072K71L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006078
Mã NSX: RT0402FRD072K74L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006079
Mã NSX: RT0402FRD072K7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006080
Mã NSX: RT0402FRD072K87L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006081
Mã NSX: RT0402FRD072K8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 2.94 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006082
Mã NSX: RT0402FRD072K94L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006083
Mã NSX: RT0402FRD07300RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 301 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006084
Mã NSX: RT0402FRD07301RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 309 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006085
Mã NSX: RT0402FRD07309RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006086
Mã NSX: RT0402FRD0730KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 30.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006087
Mã NSX: RT0402FRD0730R1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 30.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006088
Mã NSX: RT0402FRD0730R9L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 30 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006089
Mã NSX: RT0402FRD0730RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 316 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006090
Mã NSX: RT0402FRD07316RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 31.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006091
Mã NSX: RT0402FRD0731K6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374